NASLOVNA

Naša misija i ko smo mi?

ADR PROTECTA AQUA DOO nastala je davne 2005. godine, kao sklop iskustva i profesionalnosti, u oblastima trgovine na veliko hemijskim proizvodima i prevoza opasnih materija. Naši kupci su sportski centri na teritoriji Republike Srbije koji imaju bazene, vodovodi na teritoriji Republike Srbije, privredna društva za proizvodnju proizvoda kucne hemije i proizvodnju masnih kiselina, kao i privredna društva koja se bave procesima hemijske pripreme vode. 

ADR_siguran_i_bezbedan_prevoz

Vršimo prevoz

na vašu adresu!

Prevozimo po ADR

opasne materije!

Kvalitet usluga

nam je na prvom mestu!

Prevoz opasnih materija - ADR

U Srbiji se transport opasne robe reguliše Zakonom o transportu opasne robe. Na internacionalnom nivou primenjuje se Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. Skraćeni naziv ovog akta jeste ADR sporazum.

U opasnu robu spadaju sve one materije koje iskustveno i dokazano imaju toksične, radioaktivne, eksplozivne, nagrizajuće, zapaljive ili nadražujuće posledice. Pod pojmom opasnih ADR materija podrazumevaju se, u najširem smislu, sve one materije i supstance koje u procesu proizvodnje ili tokom transporta i rukovanja mogu izazvati štetu po zdravlje ljudi i životnu okolinu.

ADR_klase

Eksplozivi su jedinjenja ili smese koji mogu za vrlo kratko vreme da razviju veliku zapreminu gasova na visokoj temperaturi ili da se detoniraju kao posledica hemijske reakcije.

Gasovi su definisani propisima opasnih materija kao supstance koje imaju pritisak pare od 300 kPa ili veći na 50 ° C ili koji su potpuno gasoviti na 20 ° C na standardnom atmosferskom pritisku , i stavke koje sadrže ove supstance. Klasa obuhvata komprimovane gasove, tečne gasove, rastvorene gasove, smrzavanje tečnim naftnim gasovima, smeše jednog ili više gasova sa jednim ili više para supstanci drugih klasa, delova koji se pune sa gasom i aerosolom.

Zapaljive tečnosti su definisane propisima opasnih materija kao tečnosti, tečnosti ili smeše tečnosti koje sadrže čvrste materije u rastvoru ili suspenziji koja daju zapaljivu paru (imaju tačku paljenja) na temperaturi od ne više od 60-65°C, tečnosti spremne za prevoz na temperaturama na ili iznad njihove tačke paljenja ili supstancama koje se transportuju na povišenim temperaturama u tečnom stanju i koje daju zapaljivu paru na temperaturi i ili ispod maksimalne transportne temperature.

Zapaljive čvrste materije su materijali koji, pod uslovima sa kojima se susreću u saobraćaju, su lako zapaljive ili mogu prouzrokovati ili doprineti vatri putem trenja, samoreagujuće supstance koje su obaveze da prođu kroz snažno egzotermne reakcije ili čvrsti desenzitivisani eksploziv. Takođe, uključene su supstance koje su odgovorne za spontane grejanje pod normalnim uslovima prevoza, ili da se zagrevaju u dodiru sa vazduhom, pa su samim tim odgovorni da zapale i supstance koje emituju zapaljive gasove ili postaju spontano zapaljivi u kontaktu sa vodom

Oksidatori su definisani propisima opasnih materija kao materija koje mogu izazvati ili doprineti sagorevanju, uglavnom dodajući kiseonik kao rezultat hemijske reakcije redoks. Organski peroksidi su supstance koje se mogu smatrati derivatima vodonik peroksida u kojima su jedan ili oba atoma vodonika hemijske strukture zamenjena organskim radikalima

Toksične supstance su one koje su ili sposobne da izazovu smrt ili ozbiljne povrede, ili da naškode ljudskom zdravlju ako se progutaju, udahnu ili pri kontaktu sa kožom. Infektivne supstance su one koje su poznata ili se mogu očekivati da sadrži patogene. Propisi opasne robe definišu patogene kao mikroorganizme, kao što su bakterije, virusi, Rikecije, paraziti i gljivice , ili druge agenasi koji mogu izazvati bolest kod ljudi ili životinja.

Propisi opasnih materija definišu radioaktivni materijal kao i bilo koji materijal koji sadrži radionuklide gde obojekoncentracija aktivnosti i ukupna aktivnost prelaze određenu unapred definisane vrednosti. Radionuklid je atom sa nestabilnom jezgrom i koji je samim tim predmet radioaktivnog raspada.

Korozivi su supstance koje hemijskom akcijom degradiraju ili dezintegrišu druge materijale pri kontaktu.

Ostale opasne materije su supstance i proizvodi koji u toku prevoza predstavljaju opasnost ili se ta opasnost ne pokriva drugim klasama. Ova klasa obuhvata, ali se i ne ograničava na, ekološki opasne materije, supstance koje se transportuju na povišenim temperaturama, razne supstance, genetički modifikovani organizami i mikroorganizmi i (u zavisnosti o načinu transporta) magnetni materijali i vazduhoplovno regulisane supstance.

Ova oznaka se koristi da obavesti špeditere i prevoznike da lako identifikuju sadržaj pošiljke. Ova oznaka će upozoriti da tečne ili čvrste supstance sadržane pošiljci u mogu biti opasne po životnu sredinu

NAŠ VOZNI PARK

Naš vozni park čine:

4 tegljača, 
2 solo kamiona (cerada), – 16t
2 poluprikolice – cisterne gumirane, za prevoz natrijum hipohlorita i hlorovodonične kiseline; – 24t
2 poluprikolice – cisterne za prevoz amonijaka  – 24t
2 poluprikolice  – šleper – cerada – 25t
4 manja dostavna vozila

IMPLEMENTACIJA SRPS ISO STANDARDA U POSLOVANJE KOMPANIJE

ADR Protecta Aqua doo kao društveno odgovorna kompanija, okrenuta svojim zaposlenima, klijentima i tendenciji za rastom u svoje poslovanje integrisala je politiku kvaliteta, tj., ISO system – QMS (Quality Management System) – sistem upravljanja kvalitetom uvođenjem standarda:

SRPS EN ISO 9001:2015 – upravljanje kvalitetom

SRPS EN ISO 14001:2015 – zaštita životne sredine

SRPS EN ISO 45001:2018 – bezbednost i zdravlje na radu

SRPS EN ISO 22301:2020 – kontinuitet poslovanja